Blanský Forest Nature Reserve

The Blanský Forest Nature Reserve was declared in 1990. It has an area of 212,35 km2.
There are 15 natural preserves (Vyšenské kopce, Kleť, Dívčí Kámen, Kalamandra, Bořinka, Holubovské hadce, Jaronínská bučina, Vysoká Běta, Šimečkova stráň, Dobročovské hadce, Na stráži, Horní Luka, Mokřad u Borského rybníka, Malá skála, Ptačí stěna).


National Preserve Vyšenské Hills

Vyšenské Hills is one of the most valuable areas in the field of natural sciences in the entire South Bohemian region. The reserve contains a protected relict community of plants and animals on a limestone underground. Indeed, the effect of the limestone underground, reaching the highest possible surface area and impact on this site, has kept a series of significant plant species and entire communities which would be hard to find anywhere else in the South of Bohemia.

Vyšenské kopce

Bořinka - Přírodní rezervace

Katastrální území : Holubov, Chlum u Křemže (okres Český Krumlov).
Severovýchodní, místy skalnaté svahy nad Křemžským potokem, asi 0,6 km jižně od obce Křemže, kde je hlavním cílem ochrany zachování typické hadcové flory a vegetace.

Bořinka

Dívčí Kámen - Přírodní rezervace

Rezervace leží asi 2 km severovýchodně od osady Třísov při soutoku řeky Vltavy s Křemžským potokem. Hlavním cílem územní ochrany po stránce přírodovědecké na této lokalitě je zachování reliktního boru a lišejníkové vegetace na rulovém skalním hřbetu na ostrožně nad soutokem Křemžského potoka a Vltavy.

Dívčí kámen

Dobročkovské hadce - Přírodní rezervace

Katastrální území : Dobročkov
Přírodní rezervace Dobročkovské hadce se skládá ze dvou částí z nichž jedna leží v CHKO Blanský les podél Křemžského potoka a druhá mimo.

Dobročkovské hadce

Holubovské hadce - Přírodní rezervace

Katastrální území : Holubov, Křemže, Třísov (okres Český Krumlov).
Jedinečný komplex reliktních hadcových borů s výskytem hvozdíku kartouzku hadcového (Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons) a dalších vzácných rostlinných druhů.

Rezervace se rozkládá na severních a východních svazích lesa, které jsou rozbrázděné roklinami, nahoře přecházející v plošiny, v údolí Křemžského potoka, asi 0,6 km východně od obce Holubov.

Holubovské hadce

Jaronínská bučina - Přírodní rezervace

Katastrální území : Jaronín (okres Český Krumlov).
V rezervaci je chráněn zbytek podhorského smíšeného lesa přirozeného složení na severovýchodních svazích granulitového masivu hory Buglata (Hrbáč) asi 5 km severně od obce Brloh.

Jaronínská bučina

Kleť - Přírodní rezervace

Katastrální území : Chlum u Křemže, Křenov u Kájova (okres Český Krumlov).
V rezervaci je chráněn smíšený les s převahou buku na mírných severozápadních podvrcholových svazích masivu hory Kleť, asi 3 km severovýchodně od obce Krásetín.

Kleť

Malá skála - Přírodní rezervace

Katastrální území : Jánské Údolí (okres Český Krumlov).
V rezervaci, která se nachází na západních svazích Bulového, asi 3 km jihozápadně od obce Brloh je chráněn podhorský smíšený les s převahou buku lesního a rozsáhlé mrazové sruby. Porosty jsou ponechány přirozenému vývoji.

Malá skála

Ptačí stěna - Přírodní rezervace

Katastrální území : Jánské Údolí (okres Český Krumlov).
Tato rezervace se nachází na jihozápadních svazích masivu Bulového, asi 4 km jihozápadně od obce Brloh. Je tvořena podhorskými lesy s dominantním bukem lesním a suťovými porosty s významnou příměsí jilmu horského a bohatou faunou. Nejstarší porosty dosahují stáří až 150 let. Jádrem rezervace je starý porost buku na jižním prudkém silně balvanitém až suťovitém svahu.

Ptačí stěna

Horní Luka - Přírodní památka

Katastrální území : : Holubov (okres Český Krumlov).
Louky a prameniště na severních svazích Kletě, asi 0,5 km západně od obce Krásetín. Území leží v centrální části granulitového masívu. Je zde rozšířen slídnatý granulit. Na severních svazích byly ojediněle zjištěny usměrněné polohy žuly a skarnu.

Horní Luka

Kalamandra - Přírodní památka

Katastrální území : Kladné (okres Český Krumlov).
Skalnaté vápencové stráně s jižní expozicí nad levým břehem potoka Polečnice, asi 250 m severozápadně od Dobrkovského mlýna u osady Staré Dobrkovice.

Kalamandra

Mokřad u Borského rybníka - Přírodní památka

Katastrální území : Křemže, jihojihovýchodně od obce Mříč (okres Český Krumlov).
Severozápadní břeh a navazující mokřadní louky u Borského rybníka. Předmětem ochrany je zde výskyt cenných mokřadních a pobřežních společenstev se vzácnými a chráněnými druhy rostlin.

Mokřad u Borského rybníka

Na Stráži - Přírodní památka

Katastrální území : Brloh pod Kletí (okres Český Krumlov).
Strmá stráň nad Křemžským potokem, asi 100 m východně od obce Brloh s teplomilnými společenstvy na kyselém substrátu (geologickým podkladem je slídnatý granulit). Významný je výskyt bohaté populace vstavače kukačky (Orchis morio).

Na Stráži

Šimečkova stráň - Přírodní památka

Katastrální území : Brloh pod Kletí, Rojšín (okres Český Krumlov).
Hadcová stráň nad soutokem Křemžského potoka a potoka Olešnice, asi 2 km na východ od obce Brloh.

Šimečkova stráň