Aktuální informace k dopravním omezením a uzavírkám v Českém Krumlově - topimage

Aktuální informace o dopravních omezeních a uzavírkách

aktualizováno 15. 5.. 2019

Dopravní uzavírky a omezení na území města Český Krumlov a v rámci jeho správního obvodu

Nová dopravní omezení pro zájezdové autobusy od 1. května 2019

Zákaz vjezdu k Zámecké jízdárně

Na místní komunikaci spojující silnici I/39 se zámeckou zahradou je zakázán vjezd všem vozidlům, jejichž okamžitá hmotnost převyšuje 5 tun. Toto omezení souvisí především se stavem komunikace a jejími parametry, kdy komunikace je značně poškozena právě v důsledku provozu rozměrných a nadměrně těžkých vozidel. V celé délce neumožňuje bezpečné vyhnutí protijedoucích vozidel, obzvlášť jedná-li se o vozidla s velkým poloměrem otáčení a šířkou, která téměř hraničí se šířkou vozovky této komunikace, která není vybavena výhybnami. Na této komunikaci se rovněž často vyskytují i jiní účastníci silničního provozu jako jsou chodci a cyklisté. Stanovené dopravní omezení v tomto místě zajistí bezpečnost a plynulost provozu a zároveň zastaví či oddálí zhoršování technického stavu této komunikace.

Zákaz vjezdu do ulic U Poráků a do části ulice Kaplická za křižovatkou se silnicí II/157

V prostoru Kaplické ulice i ulice U Poráků docházelo ke složitým dopravním situacím, které byly způsobeny právě zajížděním autobusů až k cílovým objektům. Tato neobratná vozidla o velkých rozměrech a nárocích na manévrovací prostor způsobovala kolaps místní dopravy, znemožňovala ostatním účastníkům provozu objíždění, vyhýbání, využívání odstavných a parkovacích ploch. Parkování autobusů bylo realizováno přímo na frekventovaných a parametrově minimalistikých místních komunikacích a vznikaly nežádoucí a značně nepřehledné dopravní situace ohrožující jak motoristy, tak i cestující vystupující a nastupující do těchto autobusů. Takto počínající si autobusy porušovaly už dřívě přijaté opatření spočívající v zákazu zastavení mimo k tomu určená parkoviště. Na trase od ulice U Poráků směrem do centra se navíc nachází konstrukce provizorního přemostění Vltavy, jejiž nosnost je omezena na 10 tun. Zatěžování těchto místních komunikací intenzivní autobusovou dopravou je nežádoucí a neopodstatněné i z toho důvodu, že v docházkové vzdálenosti se nachází nově zřízený BUS STOP, kde mohou cestující pohodlně a bezpečně vystoupit či nastoupit a jiným způsobem či pěšky se dopravit do cílového místa.

---------------------------------------------------------

Uzavření parkoviště P1

Ve dnech 17. a 18. května 2019 bude zcela uzavřené parkoviště P1 (Jelení zahrada) z důvodu konání 47. ročníku Rallye Český Krumlov. S částečným omezením provozu je třeba počítat již ve čtvrtek 16. 5. od 15.00 hod., kdy se bude ve střední části parkoviště stavět startovací rampa, ale parkoviště bude ještě v běžném provozu.

--------------------------------------------------------------------------

Rekonstrukce plynovodního vedení v ulicích Objížďková a Tovární

Od 11. března do 31. května 2019 budou probíhat práce na rekonstrukci nízkotlakého plynovodního vedení v ulici Objížďková a ulici Tovární v Českém Krumlově. Práce bude provádět společnost STAMOZA s.r.o. Odpovědnou osobou za provádění stavby je p. Novotný, tel.: 737 270 917.

Stavba je rozdělena do několika etap.V prvních třech etapách bude postupně na třech místech dotčen chodník podél ulice Objížďková mezi křižovatkou silnic II/157 a II/160 a autobusovou zastávkou Horní Brána. Chodci budou značením přesměrováni na obchůznou trasu. Další tři etapy se dotýkají provozu v Tovární ulici, kde bude omezen prostor křižovatky komunikace v ulici Tovární s účelovou komunikací směřující ke spol. Zambelli - technik, spol. s r. o.

---------------------------------------------------

Stavební práce na Plešiveckém náměstí a v Horské ulici

Od 24. července 2018 do 30. června 2019 jsou schváleny stavební práce na rekonstrukci místních komunikací a vybraných inženýrských sítí na Plešiveckém náměstí a v ulici Horská. Práce provádí IRO stavební s.r.o., odpovědnou osobou za stavbu je p. Běhounek, tel.: 720 995 292.

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce komunikace, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a pokládka plynovodu. Stavbou bude umožněn bezpečný průchod pěších. V roce 2018 budou stavební práce prováděny na Plešiveckém náměstí, v Horské ulici pak v první polovině roku 2019.

Detailní informace o omezení dopravy jsou k dispozici ve Veřejné vyhlášce, opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu.

Rekonstrukce křižovatky u Porákova mostu

Související odkazy