Aktuální informace k dopravním omezením a uzavírkám v Českém Krumlově - topimage

Aktuální informace o dopravních omezeních a uzavírkách

aktualizováno 6. 5. 2020

Dopravní uzavírky a omezení na území města Český Krumlov a v rámci jeho správního obvodu

V Rybníku budou uzavřeny železniční přejezdy. Objížďka pro nákladní dopravu povede přes Český Krumlov

Od 11. do 20. května 2020 budou probíhat opravy dvou železničních přejezdů v osadě Rybník v Dolním Dvořišti. Průjezd pro vozidla do 3 m výšky bude umožněn po stávající silnici. Vozidla nad 3 m výšky budou odkloněna na objízdnou trasu přes Český Krumlov.

Na trase České Budějovice - Český Krumlov - Kaplice a zpět se tak musí řidiči připravit na hustější provoz nákladní dopravy.

Podrobnější informace jsou k dispozici zde.
Dopravně inženýrské opatření je k dispozici zde.

-------------------------------------------------------------------

Rekonstrukce mostu v Netřebicích svede dopravu přes Český Krumlov

Od 5. května do 1. října 2020 bude v Netřebicích z důvodu rekonstrukce uzavřen most ev. č. 3-117, přes který vede silnice I/3.

Objízdné trasy a podrobné informace jsou uvedeny zde, dopravně inženýrské opatření je k dispozici zde.

V době úplné uzavírky silnice I/3, tj. ve dnech 5.-10. května 2020, 19.-23. července 2020 a 21.-23. září 2020 povede objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t přes město Český Krumlov.

Upozorňujeme proto řidiče na zvýšenou hustotu provozu a možné tvoření dopravních kolon v uvedených termínech.

--------------------------------------------------------------------

Uzavírka dřevěné lávky Rechle

Od 14. 4. nejdéle do 12. 5. 2020 bude uzavřen most CK-011 lávka Rechle z důvodu výměny šindelové střešní krytiny. Z obou stran mostu bude umístěna fyzická zábrana a informace o uzavření mostu.

---------------------------------------------------------------------

Nová dopravní omezení pro zájezdové autobusy od 1. května 2019

Zákaz vjezdu k Zámecké jízdárně

Na místní komunikaci spojující silnici I/39 se zámeckou zahradou je zakázán vjezd všem vozidlům, jejichž okamžitá hmotnost převyšuje 5 tun. Toto omezení souvisí především se stavem komunikace a jejími parametry, kdy komunikace je značně poškozena právě v důsledku provozu rozměrných a nadměrně těžkých vozidel. V celé délce neumožňuje bezpečné vyhnutí protijedoucích vozidel, obzvlášť jedná-li se o vozidla s velkým poloměrem otáčení a šířkou, která téměř hraničí se šířkou vozovky této komunikace, která není vybavena výhybnami. Na této komunikaci se rovněž často vyskytují i jiní účastníci silničního provozu jako jsou chodci a cyklisté. Stanovené dopravní omezení v tomto místě zajistí bezpečnost a plynulost provozu a zároveň zastaví či oddálí zhoršování technického stavu této komunikace.

Zákaz vjezdu do ulic U Poráků a do části ulice Kaplická za křižovatkou se silnicí II/157

V prostoru Kaplické ulice i ulice U Poráků docházelo ke složitým dopravním situacím, které byly způsobeny právě zajížděním autobusů až k cílovým objektům. Tato neobratná vozidla o velkých rozměrech a nárocích na manévrovací prostor způsobovala kolaps místní dopravy, znemožňovala ostatním účastníkům provozu objíždění, vyhýbání, využívání odstavných a parkovacích ploch. Parkování autobusů bylo realizováno přímo na frekventovaných a parametrově minimalistikých místních komunikacích a vznikaly nežádoucí a značně nepřehledné dopravní situace ohrožující jak motoristy, tak i cestující vystupující a nastupující do těchto autobusů. Takto počínající si autobusy porušovaly už dřívě přijaté opatření spočívající v zákazu zastavení mimo k tomu určená parkoviště. Na trase od ulice U Poráků směrem do centra se navíc nachází konstrukce provizorního přemostění Vltavy, jejiž nosnost je omezena na 10 tun. Zatěžování těchto místních komunikací intenzivní autobusovou dopravou je nežádoucí a neopodstatněné i z toho důvodu, že v docházkové vzdálenosti se nachází nově zřízený BUS STOP, kde mohou cestující pohodlně a bezpečně vystoupit či nastoupit a jiným způsobem či pěšky se dopravit do cílového místa.

Rekonstrukce křižovatky u Porákova mostu

Související odkazy